צו הגנה

צו הגנה – בהתבסס על החוק למניעת אלימות במשפחה רשאי בית משפט יכול להוציא צו הגנה במקרים של אלימות או חשש לאלימות במשפחה. צו הגנה היינו כלי משפטי המאפשר להרחיק בן משפחה אלים מן הבית, ניתן להוציא צו הגנה ישירות בבית משפט לענייני משפחה או בבית משפט שלום הקרובים לאזור מגורייך. חשוב לציין, כי הוצאת הצו אינה כרוכה בתשלום לבית משפט.

חשוב לדעת, כי גם אלימות נפשית מצדיקה הוצאת צו הגנה, השופט מנחם אלון פסק כי "האישה זכאית לתנאי מגורים סבירים ושקטים, שיהא בהם כדי לאפשר לה לחיות את חייה ולעסוק בעבודתה, אם בבית ואם מחוצה לו, ולגדל את ילדיה. ויש שאלימות "רוחנית" קשה היא אלימות פיזית, הכול לפי נסיבות העניין ולפי הירידה לחיי הזולת. הכללים המנחים הם – לחיים ניתנה ולא לצער ניתנה, ואין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, ועל פיהם ולאורם ישקול ויחליט בית המשפט בכל עניין ועניין לפי נסיבותיו".

צו זה יכול לאסור על אדם להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להתקרב אליה (גם אם הדירה שלו באופן חלקי או מלא), להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום, לעשות דברים שמונעים מבן משפחתו מלהשתמש בנכס ששייך לאותו בן משפחה, גם אם לאותו אדם ישנה בעלות מסוימת על הנכס, במסגרת הצו ניתן לבקש מבית המשפט שיורה על אמצעים נוספים כגון: מתן ערובה להתנהגות טובה, שיבטיחו את שלומו של בן המשפחה הנפגע .

במידה והחליט השופט לתת צו הגנה, יאסור על מי שניתן נגדו הצו לשאת נשק, במצב בו למי שהוצא נגדו הצו הינו נושא נשק  יורה השופט להחרימו לאלתר. במידה והשופט סבר, כי יש מקום להוצאת צו הגנה, יינתן צו הגנה ראשוני למס' ימים, כבר במעמד מתן הצו השופט יקבע  בהחלטתו מועד לדיון עם 2 הצדדים, על מנת לאפשר לצד השני אפשרות להגן על עצמו.

בסמכות בית המשפט להרחיק את הצד האלים מהבית לתקופה של עד שלושה חודשים, במידת הצורך ניתן להאריך אותו ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שישה חודשים.  במקרים מיוחדים מאוד רשאי השופט להאריך באופן חריג את הצו לתקופה שלא תעלה שנה.

החוק כולל הגדרה רחבה באשר לבן משפחה הזכאי לעתור למתן צו הגנה,  לא רק בן זוג רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, ע"מ להרחיק צד האלים מהבית החוק מתיר גם לבן-זוג הגרוש והוריו, סבים וסבתות, אחים ואחיות, דודים, אחיינים ואפילו לידועה בציבור (את הצו רצוי להגיש באמצעות עורך דין משפחה).

כאשר הנתקף הינו בן משפחה של התוקף, הסמכות לדון בתיק ניתנה לבתי המשפט המוסמכים על פי חוק למניעת אלימות במשפחה.  במידה והנפגע הינו קטין הסמכות נתונה לבית המשפט לנוער, במידה והנתקף אינו בן משפחתו של הנתקף הסמכות נתונה רק לבית משפט השלום.

השופט יכול לחייב את המבקש בהוצאות משפט במידה ויתרשם כי הבקשה לצו ההגנה הוגשה שלא ביושר ו/או ע"מ להשיג יתרון בתהליך המשפטי. צו הגנה אינו מוסיף ואינו גורע מהזכות לבקשת צו למניעת הטרדה מאיימת. הפרת הצו נחשבת כמהלך חמור שמשמעו עבירה פלילית של הפרה הוראה חוקית, ועלולה להביא למעצרו של אדם ולהגשת כתב אישום נגדו . במקרים של הפרת הצו ניתן לפנות למשטרה (שאינה חייבת לעצור את בן המשפחה המפר) או לבית המשפט.