צו הגנה

צו הגנה

צו הגנה – בהתבסס על החוק למניעת אלימות במשפחה רשאי בית משפט יכול להוציא צו הגנה במקרים של אלימות או חשש לאלימות במשפחה. צו הגנה היינו כלי משפטי המאפשר להרחיק בן משפחה אלים מן הבית, ניתן להוציא צו הגנה ישירות בבית משפט לענייני משפחה או בבית משפט שלום הקרובים לאזור מגורייך. חשוב לציין, כי הוצאת הצו אינה כרוכה בתשלום לבית משפט.

חשוב לדעת, כי גם אלימות נפשית מצדיקה הוצאת צו הגנה, השופט מנחם אלון פסק כי "האישה זכאית לתנאי מגורים סבירים ושקטים, שיהא בהם כדי לאפשר לה לחיות את חייה ולעסוק בעבודתה, אם בבית ואם מחוצה לו, ולגדל את ילדיה. ויש שאלימות "רוחנית" קשה היא אלימות פיזית, הכול לפי נסיבות העניין ולפי הירידה לחיי הזולת. הכללים המנחים הם – לחיים ניתנה ולא לצער ניתנה, ואין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, ועל פיהם ולאורם ישקול ויחליט בית המשפט בכל עניין ועניין לפי נסיבותיו".

צו זה יכול לאסור על אדם להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להתקרב אליה (גם אם הדירה שלו באופן חלקי או מלא), להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום, לעשות דברים שמונעים מבן משפחתו מלהשתמש בנכס ששייך לאותו בן משפחה, גם אם לאותו אדם ישנה בעלות מסוימת על הנכס, במסגרת הצו ניתן לבקש מבית המשפט שיורה על אמצעים נוספים כגון: מתן ערובה להתנהגות טובה, שיבטיחו את שלומו של בן המשפחה הנפגע .

במידה והחליט השופט לתת צו הגנה, יאסור על מי שניתן נגדו הצו לשאת נשק, במצב בו למי שהוצא נגדו הצו הינו נושא נשק  יורה השופט להחרימו לאלתר. במידה והשופט סבר, כי יש מקום להוצאת צו הגנה, יינתן צו הגנה ראשוני למס' ימים, כבר במעמד מתן הצו השופט יקבע  בהחלטתו מועד לדיון עם 2 הצדדים, על מנת לאפשר לצד השני אפשרות להגן על עצמו.

בסמכות בית המשפט להרחיק את הצד האלים מהבית לתקופה של עד שלושה חודשים, במידת הצורך ניתן להאריך אותו ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שישה חודשים.  במקרים מיוחדים מאוד רשאי השופט להאריך באופן חריג את הצו לתקופה שלא תעלה שנה.

החוק כולל הגדרה רחבה באשר לבן משפחה הזכאי לעתור למתן צו הגנה,  לא רק בן זוג רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, ע"מ להרחיק צד האלים מהבית החוק מתיר גם לבן-זוג הגרוש והוריו, סבים וסבתות, אחים ואחיות, דודים, אחיינים ואפילו לידועה בציבור (את הצו רצוי להגיש באמצעות עורך דין משפחה).

כאשר הנתקף הינו בן משפחה של התוקף, הסמכות לדון בתיק ניתנה לבתי המשפט המוסמכים על פי חוק למניעת אלימות במשפחה.  במידה והנפגע הינו קטין הסמכות נתונה לבית המשפט לנוער, במידה והנתקף אינו בן משפחתו של הנתקף הסמכות נתונה רק לבית משפט השלום.

השופט יכול לחייב את המבקש בהוצאות משפט במידה ויתרשם כי הבקשה לצו ההגנה הוגשה שלא ביושר ו/או ע"מ להשיג יתרון בתהליך המשפטי. צו הגנה אינו מוסיף ואינו גורע מהזכות לבקשת צו למניעת הטרדה מאיימת. הפרת הצו נחשבת כמהלך חמור שמשמעו עבירה פלילית של הפרה הוראה חוקית, ועלולה להביא למעצרו של אדם ולהגשת כתב אישום נגדו . במקרים של הפרת הצו ניתן לפנות למשטרה (שאינה חייבת לעצור את בן המשפחה המפר) או לבית המשפט.


צו עיכוב יציאה מהארץ

הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ לצד שני בהליך גירושין היינו מהלך מאוד משמעותי, הצו מוצא במקרים בהם קיים חשש אמתי לכך שאחד מן הצדדים ינסה לברוח מהארץ עוד במהלך הגירושין. לעיתים נעשה שימוש לא נאות ומוצא צו עיכוב יציאה מהארץ ע"מ ולהפעיל לחץ כבד על בן הזוג כחלק מאסטרטגיה משפטית, עובדה זו גורמת לכך שפעמים רבות נעשה שימוש לא נאות בצו כדי להשיג הישגים במסגרת מאבק גירושין.

לאור העובדה שהצו יכול לגרום לנזקים כבדים לבן הזוג שכנגדו הוא הוצא (עסקיים א פרטיים) יש לשקול היטב את השימוש בכלי זה. בידה ובית המשפט יקבע כי מדובר בבקשה שווא עלול המבקש לשאת בהוצאות משפט ואף להטיל קנס על תביעה טורדנית.

כאמור, במקרים בהם קיים חשש אמיתי לכך שאחד מן הצדדים ינסה לברוח מהארץ עוד במהלך הגירושין קיימת עילה לצד השני להגיש כנגדו בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ.

בסמכות בית הדין הרבני להוציא צו עיכוב יציאה מין הארץ על מנת למנוע מצב של עגינות וכן סיכול הליכים משפטיים במסגרת בית הדין. בית המשפט יוציא צו עיכוב יציאה מין הארץ על מנת לסכל בריחתו של אחד מבני הזוג מין הארץ וזאת טרם חלוקת רכוש ופסיקת מזונות.

צו עיכוב היציאה מהארץ יינתן כנגד הצגת ערבות אישית וערבות צד ג על מנת לכסות על נזקיו של המעוכב באם התובנה תפקע מכל סיבה שהיא ויגרמו לו נזקים.

במידה והגבר אינו משלם את חוב המזונות לפי פסק דין חלוט שניתן בעניינו, רשאית האישה להגיש תביעה כנגדו בלשכת ההוצאה לפועל. במידה וראש ההוצאה לפועל סבור כי הגבר עלול לנסות ולברוח מן הארץ, תוך שהוא משאיר את אשתו וילדיו מול שוקת שבורה, רשאי הוא להוציא כנגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ.

צו עיכוב יציאה מין הארץ יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה, יש להאריכו בעת הצורך. הבקשה צריכה להיעשות בכתב, כולל תצהיר המאמת את העובדות עליהן מסתמכת הבקשה. בנוסף יש לצרף תמצית ממרשם האוכלוסין עם פרטי החייב, ואת שמו של החייב באותיות לטיניות, על מנת לא לפגוע בזכויותיו של אדם לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, דורשים בתי המשפט כי המבקש יציג "חשש כן ורציני" שעזיבת הצד השני את הארץ תשבש או תעכב באופן משמעותי את ביצוע פסק הדין או תשלום החוב.

במסגרת מחלוקות בין בני זוג בשאלת משמורת הקטינים רשאי בית המשפט להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד הילדים הקטינים עד הגעתם לגיל 18. כידוע הועברה רשמית האחריות על מערך ביקורת הגבולות ב-23 מעברי הגבול ברחבי הארץ, ממשטרת ישראל לרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, המעבר התבצע לאחר שורה של החלטות ממשלה משנים עברו, האחרונה בהן היא החלטת ממשלה מס' 3434 משנת 2008, אשר קבעו כי נכון וחיוני הוא להעביר הסמכויות לרשות האוכלוסין וההגירה.
במסגרת זו, גם קבלת מידע בנושא עיכובי יציאה מהארץ יינתן מהיום על-ידי מרכז שירות ומידע שלל רשות האוכלוסין וההגירה. המוקד יאויש על-ידי עובדי הרשות וייתן מענה בימים א'-ה', בין השעות 08:00-16:00, לקבלת מידע על עיכוב או מניעת יציאה מהארץ יש לחייג 3450*

השפעה של תהליך גירושין על תפקוד הילדים

השפעה של גירושין על תפקוד הילדים

אחת מהשאלות הנפוצות ביותר בעשורים האחרונים בנוגע לחיי משפחה הינה, "האם גירושין מזיקים לילדים?" זו אכן שאלה מאוד חשובה אך אני מציע לבחון את הנושא בראיה מעט שונה, "מה הם הגורמים המשפיעים על רווחת הילדים במשפחות מתגרשות והסיבות לקשים שנגרמים להם"? במאמר זה אסקור כמה הסברים למה ילדים מתקשים והראיות המדעיות לגבי גורמים אלה תוך השוואה לילדים במשפחות עם שני הורים נשואים.

מאחר שיש כל כך הרבה דיונים בנושא השפעות גירושין על ילדים, אני רוצה להתחיל בבחינה האם יש באמת הבדלים בין ילדים שחיים במשפחות גרושות לבין ילדים שחיים במשפחות עם שני הורים נשואים (אני קורא להם "ללא פגע גרושים"). בשנת 1991 אמאטו וקית' בחנו את התוצאות של 92 מחקרים שכלל 13,000 ילדים החל מגיל רך ועד בגרות צעירה כדי לקבוע מה תהיה התוצאות הכוללות שצוינו. התוצאה הכוללת של ניתוח זה הייתה שמצבם של ילדים ממשפחות גרושות גרוע בממוצע יותר מזה של ילדים שחיו במשפחות שלמות. לילדים אלו יש קושי רב יותר בבית הספר, בעיות התנהגות, תפיסות עצמיות שליליות יותר, יותר בעיות עם עמיתים, וחוסר יכולת להסתדר עם הוריהם. עדכון חדש יותר של הממצאים מצביע על כך שדפוס זה ממשיך במחקרים האחרונים (אמאטו, 2001).

יש חשיבות לממצאים. ראשית, ההבדלים הממשיים בין שתי קבוצות הם קטנים יחסית (אמאטו, 2001; אמאטו וקית, 1991). למעשה, לילדים בשני סוגי משפחות יש יותר דמיון מאשר שונה. אמאטו (1994) מזכיר לנו שהבדלים ממוצעים לא אומרים שכל הילדים במשפחות גרושות נמצאים במצב גרוע יותר מכל הילדים במשפחות שלמות. תוצאות אלה אומרות כי לקבוצת ילדים ממשפחות גרושות יש יותר בעיות מאשר לקבוצות ילדים ממשפחות שלמות.

דרך נוספת לבחון סוגיה זו באה לידי ביטוי בממצאי המחקר של ייוויס התרינגטון (1993). התרינגטון, כמו רבים אחרים, מצאה את ההבדלים האלה, אבל היא גם בחנה את המידה (כמותית) שבה ילדים במשפחות גרושות הינם בעלי בעיות התנהגות יותר מילדים ממשפחות שלמות, במדד של בעיות התנהגותיות, התרינגטון (1993) מדווחת כי 90% מנערים ונערות בגיל התבגרות במשפחות שלמות היו בטווח התקין בבעיות ו10% היו בעלי בעיות התנהגות רציניות שבעטיין נדרשים לעזרה מקצועית. האחוזים במשפחות גרושות היו 74% מהבנים ו 66% מהבנות בטווח הנורמאלי ו 26% מהבנים ו 34% מהבנות היו בטווח הבעייתי.

ההשלכות של ממצאים אלו הן כפולות. מצד אחד, לרוב הילדים ממשפחות גרושות אין בעיות רציניות הדורשות עזרה מקצועית. מצד השני, אחוז גדול יותר מהילדים ממשפחות גרושות נזקק לסיוע מאשר משפחות שלמות. דרך נוספת לומר זאת, רוב הילדים במשפחות גרושות לא זקוקים לעזרה, אבל יותר ילדים בקבוצה זו מאשר במשפחות שלמות עשויים להידרש לעזרה. שני הממצאים חשובים להבנת הנושא.

מה גורם להבדלים בין ילדים במשפחות גרושות לעומת שלמות?

כפי שאמרתי בהתחלה, השאלה הכללית בנוגע להבדלים בין ילדים בסוגים שונים של משפחות היא פחות חשובה ממה שגורם להבדלים הללו. עכשיו בואו נסתכל על מה שאנחנו יודעים על גורמים המשפיעים על הבדלים הללו. דרך אחת לחשוב על זה היא לשקלל את הסיכונים שעלולים לגרום קשיים לילדים. פול אמאטו (1993) וקלי והשמיר (2003) מצביעים על כך שיש כמה סוגי סיכונים שעשוים לתרום לקשיים של ילדים. ואלה הם:

אובדן הורים – גירושין לעתים קרובות מביאים לתוצאה של אובדן קשר של אחד הורים עם הילדים,  משמעות ההפסד הזה הינו איבוד הידע, כישורים ומשאבים (רגשי, כלכלי וכו ') של אותו הורה.

הפסד כלכלי – תוצאה נוספת של גירושין היא שבדר"כ ההכנסה יורדת ורמת החחים יורדת ונגרמם  שינויים משמעותיים באוח החיים.

מתח ולחץ נפשי – גירושין גורמים לעתים קרובות להרבה שינויים בחיים של הילדים כגון שינוי בתי ספר , טיפול באחים , שינוי בשכונת מגורים, בבתים, וכוב', לעתים קרובות ילדים גם צריכים לעשות התאמותת לשינויים במערכות יחסים עם חברים ובני משפחה מורחבים. שינויים אלה יוצרים סביבה מלחיצה יותר עבור ילדים.

חוסר התאמה הורית – היכולת התפקודית של ילדים נובעות בחלקה מבריאות הנפשית של ההורים, זה  רלוונטי למשפחות שלמות וגרושות.

העדר כישורים הוריים – הרבה ממה שקורה לילדים באופן כללי קשור למיומנות של הורים כדי לעזור להם להתפתח. היכולת התפקודית של הורים לאחר גירושין עשויה להיות השפעה ניכרת על אופן שבוו הילדים מתנהגים.

חשיפה לסכסוך בין הורים – סכסוך הוא לעתים קרובות חלק מהתא המשפחתי ועשוי להיות נפוץ במיוחד בקרב משפחות שעברו תהלך גירושין. למידה שבה ילדים נחשפים לקונפליקט עשויה להיותת השפעה משמעותית על הילדים.

אילו ראיות יש לנו על איך כל אחד מהגורמים הללו משפיע על ילדים במשפחות גרושות?

אובדן הורים, אמהות ואבות הינם משאבים חשובים לילדים. הם מספקים תמיכה רגשית וסיוע מעשי כמו גם מודל לחיקוי עבור ילדיהם. קלי ושמיר (2003) מדווחים כי בממוצע, אבות מצליחים לראות את ילדיהם רק 4 פעמים בחודש לאחר גירושין ולכ 20% מהילדים אין שום קשר עם אבותיהם 2-3 שנים לאחר גירושין. לעומת זאת, אמהות שאינן גרות עם ילדיהן נוטות לבקר את ילדיהם בתדירות גבוהה יותר ונוטות פחות להפסקת קשר.

כמות המגע בין האב לילדים אינה הגורם המכריע, איכות הקשר עם האב הוא הנושא החשוב . הראיות הממחישות כיצד אבות משפיעים על הילדים שלהם. כאשר אב קרוב פיזית למגורי הילדים ויש קשר תכוף וסכסוך מינימאלי, ילדים מרגישים טוב יותר. עם זאת, כאשר יש קונפליקט, ומעט ביקורים קיים קושי בהסתגלות הילדים (התרינגטון וקלי, 2002). במחקר שהביט בתוצאות במגוון רחב של גורמים, אמאטו ו Gilbreth (1999) נמצא כי כאשר אבות עזרו בשיעורי בית, קבעו גבולות וציפיות מתאימים והפגינו חום, הילדים הסתדרו טוב יותר. במילים אחרות, הורות טובה מביאה ליחסים טובים.

הפסדים כלכליים, בשל משאבים כלכליים מוגבלים, ילדים במשפחות חד הוריות עשויים להיות יותר קשים . בעקבות גירושין ומעבר למשמורת הורית (בעיקר אמהות) בדרך כלל יש פחות הכנסה מאשר משפחות שכוללות שני הורים עובדים. יש אמונה נפוצה כי הרבה מהקשיים שעברו על ילדים הם התוצאה של הקשיים הכלכליים שחוו במשפחות אלה. הראיות לא תמכו בהשערה זו כפי שהיה מצופה. באופן כללי, הכנסה משפחתית קשורה באופן חיובי עם רווחת הילדים, אך חלק מהמחקרים לא מצאו קשר ישיר שהוכיח כי הכנסות משפרות את רווחת הילדים. חשוב לציין כי הנסיבות הכלכליות של משפחות גרושות לא מסביר לחלוטין את רווחתם של ילדים. מחקרי סטטיסטיקה מבוקרת של הבדלי הכנסה בין משפחות שלמות וגרושות וכל ההבדלים בין ילדים בשני סוגים אלה של משפחות אינם נעלמים. במילים אחרות, יש מספר גורמים אחרים המשפיעים על רווחת הילדים מעל ומעבר לכסף. למרות זאת, הכנסה נמוכה עשויה להשפיע לרעה על ילדים ולגרום שיבושים. מכירת הבית ומעבר לאזור חדש גורר שינוי בבית הספר, חברים ומערכות יחסים תומכות אחרות. בקיצור, פחות כסף לעתים קרובות מוביל לשיבושים נוספים שעלול להוביל לבעיות נוספות לילדים.

מתח נפשי ולחץ, הצטברות של גורמי לחץ מרובים ושינויים עלולים ליצור קשיים לילדים. יש רק כמה מחקרים שבחנו השערה זו, אבל את התוצאות ברורות. לאחרונה, קראודר וTeachman (2004) מצאו כי ילדים במשפחות חד הוריות לעתים קרובות יותר נטו לנשור מבית הספר או נכנסו להריון בשנות ההעשרה. באופן כללי, את החוויות המלחיצות שילדים נתקלים במהלך גירושין קשים סביר שתהיינה להם. יש גם עדויות שמצביעות על כך שהילדים שהוריהם התגרשו יותר מפעם אחת הם יותר גרועים מילדים שחוו גירושי הורים אחד בלבד.

התאמה הורית, ההסתגלות הפסיכולוגית של הורים היא גורם משמעותי ברווחת הילדים. היו מחקרים רבים שבחנו את הקשר בין הורים גרושים לרווחה פסיכולוגית של ילדים. מתוך 15 מחקרים שבחנו קשר זה, 13 מצאו שיש קשר חיובי בין הבריאות הנפשית של הורים ובריאות הנפש של הילדים (אמאטו וקית, 1991(. כלומר, הילדים שהוריהם הסתגלו טוב יותר יזכו לסוף טוב יותר מילדים שהוריהם לא התאימו.

סמכות הורית, לכישורים שיש להורים בהתמודדות עם ילדים יש השפעה עמוקה על רווחת הילדים. בסך הכל, הראיות מצביעות על כך שהורים רבים מדווחים על שיטות חינוך שהצטמצמו מייד לאחר הגירושין, עובדה זו תורמת לחלק מהבעיות שהילדים חווים. מחקרים רבים בדקו את הקשר בין כישורי גידול ילדים ורווחת הילדים . יש ראיות מחקריות חותכות שמצביעות על כך שלכישורי הורות ולאופי של מערכות היחסים בין ההורה והילד יש השפעות חזקות על איך ילדים ותיפקודם.

סכסוך בין ההורים, סיכון נוסף שגורם לקושי והשפעה על ילדי מתגרשים הוא עומק הסכסוך בין הורים לפני, במהלך ואחרי הגירושים. יש כבר מספר המחקרים הבוחנים סוגיה זו. באופן כללי, נמצא כי ילדים שגדלו במשפחות בעלות קונפליקט גבוה גורלם גרוע יותר מילדים בגדלו במשפחות בהן הקונפליקט היה נמוך. מספר מחקרים מצאו כי הילדים שגדלו במשפחות חד הוריות לא קונפליקט נמצאים במצב טוב יותר מאשר ילדים במשפחות קונפליקט עם שני הורים. יש גם ראיות לכך שילדים מתחילים להיפגע גם בקונפליקטים שקדמו לגירושין. לסכסוך שלאחר גירושין יש השפעה חזקה על ההסתגלות של הילדים.

סיכום, ישנם מספר גורמים שבעטין ילדים במשפחות מתגרשות עלולים להיות קשים, אובדן קשר עם הורה תומך, משאבים כלכליים, לחץ, התאמה הורית לקויה, חוסר היכולת של הורים וסכסוך בין ההורים . כאשר מבינים את הסיכונים האלה, ניתן להפחית או לנסות ולהתגבר עליהם ואז הילדים יתפקדו טוב יותר.

התוצאות הכוללות של מחקרים אלה מראים כי בעוד ילדים ממשפחות גרושות עשויים, בממוצע, לחוות יותר בעיות פסיכולוגיות והתנהגותיות משמעותיות מאשר ילדים במשפחות שלמות, השאלה החשובה ביותר היא לא האם ילדים ממשפחות גרושות נתקלו בקשיים, אלה מה גורם להבדלים הללו. הראיות מצביעות על כך שאובדן קשר עם הורים, קשיים כלכליים, מתח, התאמה וכשירות הורית וקונפליקטים הם שתורמים לקשיים של הילדים. הממצאים צריכים להסיט את תשומת הלב למתן מענה לבעיות שהוצגו ולתת כלים להורים מתגרשים כיצד לטפל בילדים ומה צריך לעשות ע"מ לשמו על בריאות הנפש שלהם ע"ר גירושין.

הפניות

אמאטו, פ ר '(1993(ילדים של הסתגלות לגירושין: תיאוריות, השערות, ותמיכה אמפירית. כתב העת של נישואים והמשפחה, 55, 23-38.

אמאטו, פ ר '(1999( ילדים להורי גירושין כבוגרים צעירים. בEM התרינגטון (עורך), התמודדות עם גירושין, הורות יחידה, ונישואים מחדש (עמ '147-164) מאווה, ניו ג'רזי: ארלבאום.

אמאטו, פ ר '(2001( ילדים וגירושין בשינה 1990: עדכון של אמאטו ומטה אנליזת קית' (1991)כתב עת לפסיכולוגית משפחה, 15, 355-370. אמאטו, הרפובליקה עממית (1994) התאמת אורך חיים של ילדים לגירושי הוריהם. העתיד של ילדים, 4, 143-164. זמין מ: http://www.futureofchildren.org/information2826/information_show.htm?doc_id=75582

אמאטו, פ ר., וGilbreth, ג'(1999)אבות תושבי חו"ל ואת שלומה של ילדים: מטא אנליזה. כתב העת של נישואים והמשפחה, 61, 557-573.

אמאטו, פ ר, וקית, B. (1991). גירושין של הורים ורווחתם של ילדים: מטא אנליזה. עלון פסיכולוגי, 110, 26-46.

קראודר, ק ', וTeachman, ג'(2004)האם תנאי מגורים להסביר את הקשר בין חי הסדרים והתנהגות מתבגרת? כתב עת של נישואים ומשפחה, 66, 721-738.

דאן, ג', דייויס, LC, אוקונור, TG, וסטורג'ס, W. (2001). חיי משפחה וחברויות: נקודתי המבט של ילדים במשפחות חורגות, חד הורי, וnonstep. כתב עת לפסיכולוגית משפחה, 15, 272-287.

התרינגטון, א 'מ' (1993)סקירה של מחקר וירג'יניה האורך של גירושין ונישואים מחדש, עם דגש על תחילת גיל ההתבגרות. כתב עת לפסיכולוגית משפחה, 7, 39-56.

התרינגטון, א 'מ', וקלי, ג'(2002)לטוב או לרע. ניו יורק: נורטון.

קלי, ג'ב ', ואומר, ר' א '(2003)ילדי גירושי ההתאמה הבאות: פרספקטיוות סיכון וגמישות. קשרי משפחה, 52, 352-362.

אומן-ילינגס, ל ', ואומר, ר' א '(2000)מצוקה בקרב צעיר במשפחות גרושות. כתב עת לפסיכולוגית משפחה, 14, 671-687. יוז, ר 'וניור (2005)ההשפעות של גירושין על ילדים.

השפעת הגירושין על נשים

תהליך גירושין יש השפעות מרחיקות לכת, לטווח ארוך, בחייהן האישיים ורווחתם של נשים שהתגרשו ועל החברה בכללותה. מחקרים רבים הגיעו למסקנה כי גירושין משפיעים על נשים בעוצמה חזקה יותר ושלילית יותר מאשר היא משפיעה על גברים, באופן אישי, רגשי וכלכלי . סוציולוגים מסוימים הגיעו למסקנה כי גירושין תורמים לבעיות חברתיות רבות, ובין מה שהם מכנים "פמיניזם של עוני ".

השפעות כספיות, אישה לעתים קרובות נקלעת למצוקה כלכלית לאחר גירושין, בגלל שהיא מאבדת את משכורתו של הבעל כמקור הכנסה.  אישה גרושה היא צפויה לסיים את השנה בתחתית התפלגות הכנסות, מסביר מרכז לביצועים כלכליים.  מאמר שפורסם בסקירת הסוציולוגיה האמריקנית (מצב דומה גם בישראל), הגיע למסקנה כי לאישה הגרושה הממוצעת יש פחות כסף מאשר האישה הנשואה הממוצעת, גם כאשר היוו משתנים מסוימים.

השפעות בריאותיות, נשים גרושות חווות מצוקה פסיכולוגית ובעיות נפשיות, כגון דיכאון, הן מייד לאחר הגירושים ובהמשך עוד עשור לאחר מכן. הן נמצאות בבריאות גופנית גרועה יותר מנשים נשואות , וחייהם מכילים יותר לחץ, מסביר במאמר בכתב העת של בריאות והתנהגות חברתית .

השפעות על נשים לעומת גברים, השפעות השליליות של הגירושים פוגעות בנשים יותר מאשר בגברים . משום שנשים בדרך כלל לוקחות את המשמורת על ילדיהם של בני הזוג, הם נושאות משא כספי גדול יותר ועליהן להתמודד עם לחץ גדול יותן בחייהם. יתר על כן, נשים רווקות נוטות לחוות עוני יותר מרווקים, בעיקר משום שהן מרוויחות פחות עבור אותן העבודות וכי לרוב מנהלות קריירה בשכר נמוך, על פי פרסומים, הסכמי גירושין לעתים קרובות מעניקים גברים יותר חופש ופחות אחריות, ואילו נשים גרושות צפויות לקשיים גדולים יותר .

השפעה של גירושין ללא אשם, בשנים האחרונות בגלל מגוון רחב של סיבות חברתיות, כלכליות ותרבותיות, יותר זוגות שמים קץ לנישואיהם; כתוצאה מכך, המספר הכולל של נשים הסובלות את ההשפעות של גירושין גדל,  החוקים ודעת הקהל (הסביבה)  הפכו את מהלך הגירושין לקל נגיש, זמין ומקובל. יותר גברים שנוטים להרוויח יותר כסף מרגישים נוח לנטוש את נשיהם, שמרוויחות פחות ו.

השפעות על החברה, תהליך גירושין מעכב ופוגע בנשים בדרכים שונות, העלייה בגירושין יצרה גם נטל על המדינה, רווחה ממשלתית לאמהות חד הוריות וילדיהם גדלה בהתמדה בארצות הברית ב 50 השנים האחרונות, האחוז משקי הבית עם הורה יחיד עלתה מ 8 אחוזים ליותר מרבע מאוכלוסיית ארה"ב,  נשים מהוות 90 אחוזים מאותן משפחות חד הוריות.  הממשלה משקיעה יותר כסף בשירותי בריאות נפש, כי תהליך גירושין מגביר לעיתים בעיות פסיכולוגיות בקרב נשים .

לסיכום, החלטה על גירושין צריכה להתקבל בכובד ראש ולאחר מחשבה מעמיקה, ההחלטה צריכה להביא בחשבון מספר רב של שיקולים (רציונאליים ואמוציונאליים). גירושין בישראל נקבעים אך ורק בבית דין רבני.  חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) קובע כי: "ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי הדין הרבניים " , בתי דין רבנים נוטים לרוב לצדד בגבר ולכן המהלך המשמעותי שצריך להתבצע ברמת המדינה הינו הקשחת החוקים ואכיפתם או הפקעת הסמכויות הגורפת (במידה ושני הצדדים מעוניינים שיפנו לבית משפט רבני).

12 עשר דרכים לשקם את החיים לאחר הגירושין:

כאשר מערכת היחסים שלך נגמרת, קשה להתרגל לחיים לבד. אבל יש חיים אחרי הגירושין – ולקוות לאושר כרווקה שוב. המשיכי לקרוא מהם 12 השלבים כדי להתחיל לבנות מחדש את החיים שלך …"אני רוצה להתגרש" !!!
אלה הן שלושת המילים הקשות ביותר שאישה יכולה לשמוע. גירושין יכולים להשאיר אותך מדוכאת,, בודדה, חרדה כלכלית ותוהה, מה עכשיו?
"בתחילה, את מרגישה שאת לא יכולה לעבור את זה שעולמך חרב", אומרת ויקי סטארק, מטפלתת קנדית ומחברת Runaway (בהוצאת האור ירוקה), שגם בעלה אחרי עשרים שנה הותיר אותה לבד ללא אזהרה. "הכאוס לא יימשך לעד."
בדרך כלל לוקח כמה שנים (לפחות שנתיים) לאחר גירושין כדי להרגיש שוב נורמאלית .
במהלך 24 החודשים הללו, ישנן דרכים שתעזורנה לרפא אתכן הנשים.
הנה 12 טיפים שיעזרו לשקם את החיים שלך:
• תני לעצמך להתאבל – ההתפרקות של הנישואים היא כמו מוות, כך שזה טבעי להתאבל על החייםם וסגנון החיים שאבד , אז קחי את הזמן לשכב במיטה ואכלי גלידה, אבל רק לזמן קצר.
• לנהל יומן – כתבי על המאבקים הרגשיים שלך זה עשוי להפחית כאבים, כתיבת יומן עזרה לאנשים עםם הפרעת דחק פוסט טראומטית, כך עולה ממחקר של אוניברסיטת סירקיוז. משתתפים כתבו גם עלל המצוקה שלהם או נושא ניטרלי במשך שלושה חודשים. מי שכתב על חוויות מטרידות הראה שיפור משמעותי במצבי הרוח והתגובות שלהם לזיכרונות של מה שקרה.
"זה מספק פרספקטיבה באופן ברורה ופשוטה", אומרת שרון אוניל, מטפלת משפחתית בהר קיסקו, ניוו יורק "המקום שבו הייתי ואיפה אני עכשיו."
• להישען על חברים – לסמוך על חברים קרובים, כדי למנוע ממך לעשות משהו טיפשי כמו חיוג כשאתת שיכורה לאקס שלך, ניקוב הצמיגים שלו, פרסום דברים מרושעים לפייסבוק או להטריד את החברהה החדשה שלו.
"כשאנשים נפגעים, הם לא חושבים בהיגיון ועלולים לעשות דברים ממש מטורפים", אומר פריד,, "הפלוגה שלך תשמור אותך מליפול מהקצה."
• בקשי תמיכה מקצועית – חברות שתגדנה לך להתייפח על כתפיהם ולישון על הספה שלהם כאשר אתת לא יכולה להתמודד עם להיות לבד הם אוצרות אמיתיים. אבל בשביל להבין איך להתניע את החייםם החדשים שלך, עדיף לדבר עם מטפל או יועץ רוחני.
"זה קשה לקבל מוטיבציה להניע את חיים שלך", אומר או'ניל, גירושין זה תהליך ויש מתווה מקצועיי שמתאים לך."
• להמציא את עצמך מחדש – אחרי שהיית מחצית מבני זוג, איבוד התפקיד יכול לגרום לך לפקפק במיי שאתה, "אנחנו כבר לא קיימים, אז אתה צריך להתחבר לזהות האישית שלך", אומרת ליסה מטפלתת משפחתית ממיאמי.
איך? בתור התחלה, לפרט את הדברים שאת אוהבת בעצמך, כי הם נפרדים מתפקידך הקודם כאישה,, מה הן נקודות החוזק שלך והתכונות הייחודיות ? במה את מעריכה את עצמך? "שאלות אלה יכולות להביא אותך לפרק הבא בחיים שלך".
• רכשי חברים חדשים – אחרי הגירושים שלך, את עלולה להרגיש כמו האישה המוזרה בעולם, למעשה,, החברות הנשואות שלך כבר לא רוצות לבלות איתך הרבה זמן. "שתיים מהלקוחות שלי [נשים] אמרוו שהם לא רוצות בסביבה נשים גרושות ליד הבעלים משום שבעלים עשויה להתעניין בהן", אומר פריד. בגלל זה את צריכה גם מעגל חברים יחידים חדשים, "את חלק ממערכת חברתית שונה עכשיו ועליך להקיף את עצמך עם אנשים בסטאטוס דומה, אומר פז.
חוץ מזה, להסתובב עם אנשים חדשים פירושו פחות זמן "בילוי" עם זיכרונות ורגשות כואבים, "ככלל שאת משקיעה במחשבות שליליות על מה שהיה בעבר זה אומר פחות זמן בעבודה על העתיד", אומר פריד. "נשים צריכות לפרוק – זה חלק חשוב בריפוי.
• התחילי לצאת שוב – תשומת לב גברית מחמיאה היא דרך מצוינת להשפעה חיובית על אגו מעוך.. "הכרויות וחידוש הרשת החברתית שלך", אומרת פז. איך את יודעת אם זה לא מוקדם מדי כדי לשיםם את עצמך שם? "אם זה מרגיש טוב, זה לא מוקדם מדי", היא אומרת.
אז תשאלי את החברים לגבי כמה אתרי היכרויות מכובדים, אשר מציעים ים של רווקים, רק תוודאיי שיהיה כיף. את לא צריכה למצוא את הנפש התאומה, פשוט מישהו נחמד לארוחת ערב וסרט.
• חזרי "גרוב שלך" – ברגע שאת יוצאת עם גבר עולה האפשרות של קיום יחסי מין, תחושה מרגשתת וגם מפחידה, במיוחד את היית במצב אינטימי רק עם בעלך שנים רבות מאז שהיית בעולם הרווקים. אתת עשוייה להרגיש זקנה, האם תרשי לעצמך ללכת עד הסוף.
"נשים רבות אומרות לי שהן חוששות להיות עירומות עם מישהו אחר, במיוחד אם הן היו המומותת מהגירושים ולא ראו את זה מגיע", אומר או 'ניל. הצעד הראשון: להתוודע מחדש לגוף שלך, "התחילי על ידי לקיחת אמבטיות ארוכות, להעלות זיכרונות על תענוגות מיניים בעבר או לפנטז על מה שבן זוג חדש שיכול לעשות," אוניל מייעץ, במידה ולא אוננת בזמן האחרון אז עליך לקחת את זה לאט כדי לגלות איזה סוג של מגע ומקצבים יובילו לאורגזמה."
אם את נתקלת בבעיות עם עוררות או אורגזמה, להירגע. ל 10% מהנשים יש קושי להגיע לאורגזמה, עלל פי מחקרים. גשי גינקולוג שלך או למטפל מיני כדי למצוא מה הבעיה ולפתור אותה.
• קחי את זה לאט – זה יכול להיות מפתה מאוד לישון עם מישהו חדש מייד, ולו רק כדי להוכיח שאתת עדיין שווה, זכרי לנקוט אמצעי זהירות. ראשית, תמיד להשתמש בקונדומים כדי להדוף זיהומיםם מועברים במגע מיני) והריון. ( מס' שתיים בקטגוריה של הריון לא רצוי אחרי בני נוער. כמו כן, זכרי שיחסי מין מזדמנים לעתים רחוקות מרגיעים את מה שבאמת כואב לך, "נשים לוקחות לפעמים סיכונים מיניים כדי להגביר את הביטחון עצמי, אבל מה שהן זקוקות לו באמת הם גברים שאכפת להם – ולא רק את גופן", אומר פריד.
• קבלי אחריות על הכספים – גם אם את היית משלמת את החשבונות בזמן שהיית נשואה, יש להגיעע במהירות לטפל בענייני כספים. "לקיחת האחריות על הכסף היא מפתח לתחושת אחראיות שוב", אומרר פריד.
• ערכי רשימת ציפיות – בטח, גירושין יוצרים ואקום. אבל גם מציעים ההזדמנות לגלות מחדש את הישןן והחדש. רצונות או אינטרסים שעזבתן ברגע שנישאתן וזה קורה בכל מערכת יחסים, לא משנה כמהה טובה, אנחנו מוותרים על חלקים מעצמנו", אומר פריד. עכשיו זה הכול באחריות שלך, מה את רוצה לחוות לפני שאת עוברת הלאה? " נשים לעתים קרובות מתאוששות מהגירושין לחיי הגשמה, אומרת סטארק, ששמע על כך ממאות נשים שהתגרשו. "הם נבנו מחדש [חייהם] בדרכים שמעולם לא דמיינו", אומרת סטארק. "הן חזרו לבית הספר, נסעו, שיפצו בתים ובנו קריירה".
• תחגגי את היותך רוקה – לאחר שיצאת מחושך הגירושים, יש לחגוג את המאורע, לצאת לטיול עםם חברות, ילדים או בעצמך, "גירושין הוא תהליך של העבר" אומר או 'ניל. "חגיגה מסמנת שאתה נעע קדימה עם החיים החדשים שלך."
לסיכום, גירושין יכולים להיות תקופה סוערת של חוסר בטחון כספי ורגשי. רגשות נפגעים, הסדר הישן משתנה, תמיכה וביטחון כלכלי משתנים, אורח חיים שלם משתנה בזמן ולאחר הגירושים. האם את מסוגלת לשרוד גירושין ולצאת חזקה יותר? נסי להיעזר בכלים שהוצגו במאמר ע"מ לנסות ושרוד את תהליך הגירושין הקשה.

דילוג לתוכן