אפוטרופס לדין

תפקיד האפוטרופוס לדין הוא לזקק לביהמ"ש מהי טובתו של הקטין בהליך שעומד בפני ביהמ"ש.
אפוטרופוס לדין מהווה זרוע ארוכה של ביהמ"ש בניסיון להתחקות אחר השאלה מהי "טובתו של הקטין".

בראשית, חשוב לציין כי הרבה מהמקרים שאתה פוגש בביהמ"ש לענייני משפחה הם של שני הורים נורמטיביים שהסכסוך בניהם מוציא אמוציות קשות, שנים מחזיקים בטענות טובות, אולם שוכחים כי בטווח יושב ילד מבולבל, אותו מושכים לשני כיוונים והוריו מנסים להשפיע על דעתו.

לדוגמא תיק שנמצא בטיפולי, קטין בכיתה ב', שני הורים נורמטיביים, האב מנהל חברת הייטק מצליחה, האם מנהלת משרד עורכי דין, שבאמת שני ההורים בעלי מסוגלות הורית גבוהה, רמה סוציו אקונומית גבוהה, שבטוחים כל אחד מהם שהוא פועל לטובת הקטין, אבל בפועל הקטין נמצא בטווח בין הוריו, בשיחה שקיימתי עם הקטין הוא ממש חזר והזהיר אותי שלא כדאי לי לנסות ולדבר עם הוריו על שינוי הימים שנקבעו להסדרי ראיה, כי יהיה באלגן גדול. זה קטין עם בעיות רגשיות קשות שמקשות עליו את הלימודים והתפקוד היום יומי.

אפוטרופוס לדין
אפוטרופוס לדין

לא בכדי נקבע כבר ע"י שר הרווחה כי ילדים הנמצאים בליבו של סכסוך גירושין קשה, יוכרו כקטינים בסיכון ויועברו לטיפול בבית משפט לנוער.

זכויות הילד ומעמדו כבעל דין עצמאי

סעיף 12 לאמנה לזכויות הילד 1989 (child participation):

א. מדינות חברות יבטיחו לילד המסוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביע דעה כזו בחופשיות בכל עניין הנוגע לו, תוך מתן משקל ראוי לדעותיו, בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של הילד.

ב. למטרה זו תינתן לילד הזדמנות להישמע בכל הליך שיפוטי או מנהלי הנוגע לו במישרין או בעקיפין, באמצעות נציג או גוף מתאים, בצורה המתאימה לסדרי הדין שבדין הלאומי.

סעיף 3 לאמנה (best interests of the child) :

"א. בכל הפעולות הנוגעות לילדים, בין אם ננקטות בידי מוסדות רווחה סוציאלית ציבוריים או פרטיים ובין בידי בתי משפט, רשויות מנהל או גופים תחיקתיים, תהא טובת הילד שיקול ראשון במעלה."

הזכות לייצוג נפרד – נגזרת מהזכות להשתתפות "אפקטיבית" ומהזכות כי טובת הילד תהווה שיקול ראשון במעלה (חובה כאשר יש פוטנציאל לניגוד עניינים בין הצדדים).

המלצה על עיגון זכות השמיעה הישירה של קטינים בהליכי מעמד אישי בחקיקה והקמת מנגנון יישום (דו"ח ועדת המשנה בנושא הילד ומשפחתו) – פרק כ'2 לתקסד"א.

המלצה על עיגון זכות הייצוג העצמאי לקטינים בהליכי משפחה בחקיקה והקמת מחלקה לייצוג קטינים באגף לסיוע משפטי (דו"ח ועדת המשנה בנושא ייצוג) – מיושם בפועל ללא חקיקה.

"בכל עניין מענייני המשפחה ימנה בית המשפט מייצג לקטין, אם מצא שקיים חשש כי ללא מינוי כאמור עלולים זכויותיו של הקטין, צרכיו או האינטרסים שלו להיפגע פגיעה של ממש", תוך מתן זכות ייצוג לקטינים מעל גיל 12 המביעים עמדה ברורה.

מינוי אפוטרופוס לדין:

סעיף 68 (א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1968

(א) בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או לבקשת צד מעוניין ואף מיזמתו הוא, לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים לו לשמירת עניניו של קטין, של פסול-דין ושל חסוי, אם על-ידי מינוי אפוטרופוס זמני או אפוטרופוס-לדין, ואם בדרך אחרת; וכן רשאי בית המשפט לעשות, אם הקטין, פסול-הדין, או החסוי פנה אליו בעצמו.

ייזום הליכים באופן עצמאי על ידי קטין, באמצעות עורך דין :

סעיף 3 (ד) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה – 1995

(ד) בענין מעניני המשפחה הנוגע לקטין, רשאי פקיד סעד, באמצעות או באישור היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, להגיש תובענה לפי חוק זה, וכן רשאי הקטין, בעצמו או על ידי ידיד קרוב, להגיש תובענה כאמור בענין שבו עלול זכותו להיפגש פגיעה של ממש; לענין סעיף זה, "הגשת תובענה" לרבות הגשת בקשה במסגרת תובענה שהוגשה על ידי אחר ולרבות הופעה בבית המשפט".

היבטים ייחודיים לייצוג קטינים :

"טובת הקטין" – במוקד הדיון. מההכרה בקטין כאדם נפרד מהוריו, בעל צרכים זכויות ואינטרסים אשר עשויים לעיתים עמוד בניגוד ובשונה מאלה של הוריו.

המייצג משמש כ"קולו" של הקטין בבית המשפט. העצמה ובטחון לקטין. (ראה סיפורה של אלינה)

שמיעת הקטין גרידא אינה מספיקה בשיטה אדוורסרית – הייצוג מקדם מתן משקל ראוי לקולו של הקטין ולטובתו בהחלטה השיפוטית.

גורם אובייקטיבי – חובת נאמנות עצמאית, מוחלטת ובלתי תלויה לקטין ולאינטרסים שלו. גורם מגשר – מקטין קונפליקטים ונתפס על ידי הצדדים כאובייקטיבי. מביא בהרבה מהמקרים לפשרות ולסיום ההליכים המשפטיים.

יכול לבסס יחסי אמון עם הילד ומהווה דמות קבועה ואמינה – יכול לגייס את הילד להליכי טיפול. לא תמיד רצון הקטין מהווה את טובתו של הקטין ותפקידו של האפוטרופוס לדין הוא לנסות ולהבהיר לקטין ולשנות עמדותיו.

גורם קבוע ורציף מונע התמשכות הליכים (מחקרים אמפיריים)

דילוג לתוכן